Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Caritas Archidiecezji
Przemysko-Warszawskiej

Henrykowo, 11-130 Orneta

Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie funkcjonuje  od dnia 01 sierpnia 2006 roku i działa na podstawie Rozporządzenia Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz.587). Organem prowadzącym Warsztat jest Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

Warsztat swoją  działalnością obejmuje teren całego powiatu lidzbarskiego, uczestnicy dowożeni są na zajęcia autobusem  (Ford Transit z miejscami dla 18 osób – zakupiony  w marcu 2017 r.) z trzech gmin, tj. gminy Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia środowisku. W pracy terapeutycznej Warsztatu najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

Placówka przeznaczona jest  dla 35 uczestników, z możliwością zwiększenia tej liczby. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Terapia  zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych w 7 pracowniach terapeutycznych.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy:

Pracownia Krawiecka

 • Nauczenie wykonywania prostego szycia ręcznego i mechanicznego.
 • Nauczenie dziergania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich
  i krawieckich.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac krawieckich, dziewiarskich i hafciarskich.
 • Pokazanie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Nauczenie wykonywania obrazów haftowanych i z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonywanych techniką szycia, dziergania
  i haftowania.

 

Pracownia Stolarska i Zajęć Technicznych

 • Nauczenie posługiwania się narzędziami służącymi do wykonywania prac w drewnie, papierze, metalu, plastyku oraz bezpiecznego ich stosowania i utrzymania w stanie sprawności technicznej.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów drewnianych, drewnopodobnych, metali, papieru i innych.
 • Nauczanie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych, użytkowych z drewna, metalu, papieru, tektury i innych materiałów.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych: przerzynanie, wycinanie, wypalanie, wiercenie, klejenie, zagnanie, piłowanie, szlifowanie i inne.
 • Nauczenie możliwości wykorzystywania i łączenia różnych materiałów
  (drewno i metal, metal i plastyk, itp.).
 • Organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, wystawach, targach i pokazach.

 

Pracownia Gospodarstwa Domowego

 • Nauczenie przygotowania różnego typu potraw.
 • Nauczenie pojęć i posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania
  o czystość i higienę w kuchni.
 • Nauczenie dbania o czystość i estetykę mieszkania i jego otoczenia.
 • Nauczenie posługiwania się urządzeniami do utrzymania czystości. Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauczenie dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży.
 • Nauczenie dekorowania wnętrz mieszkalnych i umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom.
 • Nauczenie rozróżniania i hodowania roślin doniczkowych i ogrodowych.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.

 

Pracownia Plastyczna

 • Poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów do plastyki i rękodzieła artystycznego.
 • Nauczenie prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów.
 • Poznanie narzędzi służących od wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymanie w stanie sprawności.
 • Poznanie właściwości różnych materiałów.
 • Nauczenie możliwości wykorzystywania łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.

 

Pracownia Poligraficzno – Komputerowa

 • Nauka pracy z komputerem i obsługi programów informatycznych.
 • Nauka pracy w sieci i korzystania z Internetu. Tworzenie i redagowanie stron WWW.
 • Poznanie sprzętu informatycznego.
 • Wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych
  i użytkowych.
 • Nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem RTV, kamerą wideo
  i aparatem fotograficznym. Tworzenie etiud filmowych i zdjęć autorskich oraz komputerowa ich edycja.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

 

Pracownia Ogrodnicza

 • Uprawa warzyw i roślin ozdobnych oraz sadzenie krzewów i drzewek.
 • Rozmnażanie i sadzenie roślin.
 • Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin (pielenie, nawożenie, podlewanie, strzyżenie trawników).
 • Hodowla i pielęgnacja roślin doniczkowych w pracowniach
  i korytarzach Warsztatu.
 • Wykonywanie ozdób z wykorzystaniem surowców naturalnych i darów przyrody.
 • Wykonanie gazetki ściennej obrazującej poszczególne pory roku i otaczającej przyrody.

 

Pracownia muzyczno – teatralna

 • Nauka komunikowania i współpracy w grupie poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach i przedstawienia teatralne.
 • Nauka różnych sposobów wyciszania się, relaksu, poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych.
 • Nauka opanowania podstawowych technik aktorskich poprzez wystawianie sztuk teatralnych, przedstawień muzycznych i skeczy.
 • Nauka wypowiadania i deklamacji różnych tekstów, jak wiersz, dialog, proza.
 • Wykonywanie prostych dekoracji z zastosowaniem ich do zmiennych form teatralnych i muzycznych oraz tworzenie rękodzieła artystycznego.
 • Zapoznanie się z obsługą sprzętu multimedialnego, tj. telewizora, odtwarzacza DVD, wieży i urządzeń  nagłaśniających.

 

Sala rehabilitacyjna

W celu zapewnienia naszym podopiecznym rehabilitacji ruchowej Warsztat posiada salę rehabilitacyjną, której zadaniem jest usprawnienie uczestników warsztatu poprzez ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające oraz rozciągające mięśnie ciała. Zachęca także do czynnego udziału
w zabawach sportowych organizowanych z różnych okazji.

Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami (instruktor terapii zajęciowej z przygotowaniem pedagogicznym)  nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu.

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadu, obserwacji oraz działań i zachowań osób niepełnosprawnych. Programy są okresowo oceniane i modyfikowane.

W okresie pobytu w Warsztacie uczestnicy poczynili duże postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności , następuje poprawa w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, które dotyczą przestrzegania zasad higieny osobistej, ubierania się stosownie do panujących warunków atmosferycznych, dbałości o wygląd zewnętrzny, jak również odpowiedniego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków. Następuje wzmacnianie pozytywnych zachowań uczestników, dokonywania wyborów, decydowania o własnych sprawach. Większość z nich podejmuje próby samodzielnego planowania wydatków ze środków finansowych przeznaczonych na tzw. trening ekonomiczny (aktualnie jest to kwota 75 zł miesięcznie do dyspozycji uczestnika) oraz potrafi dokonywać zakupów, zna nominały i wartość pieniądza.

Zwiększyła się troska o własne bezpieczeństwo, szczególnie podczas wykonywania zadań, w większości uczestnicy potrafią posługiwać się narzędziami i wykazują należytą dbałość o nie, a rozpoczętą czynność wykonują dokładnie i do końca. Podejmowane są również próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów i zaistniałych problemów. Wielu uczestników zna swoje dane personalne, ponadto potrafi pisać, czytać, liczyć i zna się na zegarze. Dla wielu z nich nie sprawia trudności załatwianie prostych spraw urzędowych, korzystanie z komunikacji miejskiej, miejsc użyteczności publicznej jak również odpowiednie zachowanie.

W zakresie rehabilitacji społecznej nastąpiło wzmocnienie więzi koleżeńskich i tolerancja dla odmienności innych. Uczestnicy potrafią dzielić się z innymi i nieść pomoc w razie potrzeby. Łatwo nawiązują kontakty, tworzą przyjaźnie. Przestrzegają ustalonych  norm i zasad grupowych. Znają i stosują formy grzecznościowe. Z dużym zaangażowaniem uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych oraz rozgrywkach sportowych. Biorą czynny udział w konkursach plastycznych, występach muzycznych. Z okazji urodzin poszczególnych uczestników wręczają samodzielnie wykonane prace, składają życzenia i śpiewają. Aktywnie uczestniczą w zorganizowanych corocznej uroczystej Wigilii na którą przygotowują Jasełka, śpiewają kolędy, robią wspólne zdjęcia, etc.

W zakresie rehabilitacji zawodowej u większości uczestników zwiększyła się chęć do pracy, nastąpił wzrost poczucia obowiązku pracy i tempa jej wykonania. Uczestnicy potrafią skoncentrować się  na wykonywaniu zadania. Wykazują dużą orientację w doborze materiałów i narzędzi oraz potrafią podporządkować się przełożonym.

Stosowane w Warsztacie różnorodne formy rehabilitacji wpływają pozytywnie na rozwój psychospołeczny i intelektualny uczestników, następuje u nich ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Poza zajęciami „obowiązkowymi” wynikającymi z rocznych indywidualnych programów terapeutycznych uczestnicy biorą udział w różnych spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Warsztat jak i innych placówek, z którymi współpracujemy od początku działalności. Spotkania te mają charakter współzawodnictwa sportowego, rekreacyjnego oraz  z zakresu upowszechniania różnorodnych form kultury.

Wiele radości naszym uczestnikom sprawiają organizowane wspólne dyskoteki, ogniska z kiełbaskami, rozgrywki piłki nożnej i okoliczne wycieczki piesze. Ważnym elementem jest udział w spotkaniach, rajdach i piknikach integracyjnych z ościennymi placówkami z powiatu lidzbarskiego.

 

Rehabilitacja zawodowa

 

Coroczne spotkania

Coroczne spotkania w Miejskim Domu Kultury w Ornecie z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych również stają się okazją do zaprezentowania własnego dorobku artystycznego, a miłym akcentem są zdobyte dotychczas nagrody i wyróżnienia, m.in. za najlepsze prace plastyczne i kostiumy.

 

W okresie działalności placówki nasi uczestnicy zwiedzili wiele ciekawych miejsc na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, m.in.:

 • płynęli statkiem do Krynicy Morskiej
 • zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku i Gniewie, Oceanarium w Gdyni oraz Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie
 • zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, Zamek Reszelski oraz gotycki kościół z fragmentami murów obronnych w Kętrzynie
 • zwiedzili  Muzeum Stutthof z projekcją filmu w Sztutowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
 • w Szymbarku widzieli „dom do góry nogami”, Dom Sybiraka, muzeum ciesielstwa, bunkry z okresu II-ej wojny światowej oraz  uczestniczyli
  w symulacji nalotu bombowego
 • brali udział w wycieczce do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, do Mikołajek i Gierłoży gdzie zwiedzili Wilczy Szaniec
 • odbyli rejs po Kanale Ostródzko-Elbląskim gdzie mieli okazję brać udział w nagraniu TV 2 – jeden z uczestników udzielił wywiadu. Pierwsza emisja programu pt. „Statkiem po trawie” miała miejsce 06 października 2013 r.
 • nasi uczestnicy zwiedzili „Dinopark” w Malborku, kąpali się w morzu w Stegnie, rokrocznie wyjeżdżają do kina i teatru
 • brali udział w wycieczce do Torunia gdzie zwiedzili Dom Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski z Krzywą Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego,  Muzeum Piernika oraz byli w ZOO
 • w czasie wycieczki do Warszawy zwiedzili Stare Miasto, Plac Zamkowy, Łazienki Królewskie oraz Sejm

Od 2009 roku biorą udział w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Lidzbarku Warmińskim zdobywając zaszczytne lokaty (trzy pierwsze miejsca i jedno drugie w zawodach kobiet, trzy pierwsze, dwa drugie i trzy trzecie miejsca w zawodach mężczyzn).

W ramach cyklicznych obchodów Dni Rodziny na terenie placówki nasi uczestnicy aktywnie udzielają się w konkursach,  grach i zabawach, a wielką frajdę przynosi im organizowana loteria fantowa.

Podopieczni Warsztatu bardzo chętnie biorą udział w pracach przy zagospodarowaniu i pielęgnacji terenu wokół budynku Warsztatu,  z roku na rok przybywa nowych krzewów i roślin.  Uprawiane rabatki kwiatowe oraz ogród warzywny połączony z sadem jest chlubną wizytówką naszej placówki.

Dzięki uczestnictwu w Warsztacie zmienia się status osoby niepełnosprawnej w rodzinie, bo często była ona obciążeniem i z powodu swojej niepełnosprawności, wymagała ciągłej opieki, w związku z czym jedno z rodziców nie mogło podjąć pracy.

Dotychczasowa praca z osobami niepełnosprawnymi dowiodła, że ta instytucja stwarza dla nich w przyszłości możliwość podjęcia pracy i aktywnego życia w środowisku społecznym. Warsztat jest miejscem, w którym poprzez terapię mogą odkrywać swoje talenty, zdolności, jak również swoje marzenia. Terapia pracą i sztuką, rehabilitacja społeczna i zawodowa, pozwalają osobom niepełnosprawnym pokonać swoje słabości, stać się bardziej samodzielnymi  i odpowiedzialnymi ludźmi.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej

ks. mgr Jan Hałuszka
ks. mgr Jan Hałuszka

 

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Grażyna Skuratko
mgr Grażyna Skuratko

 

Instruktor pracowni krawieckiej

mgr Anna Mazur
mgr Anna Mazur

 

Instruktor pracowni gospodarstwa domowego

inż. Marzena Szcząchor
inż. Marzena Szcząchor

 

Instruktor pracowni plastycznej

Krystyna Fiodorowicz
Krystyna Fiodorowicz

 

Instruktor pracowni poligraficzno- komputerowej

mgr Olga Żuromska
mgr Olga Żuromska

 

Instruktor pracowni ogrodniczej

Maria Demkowicz
Maria Demkowicz

 

Instruktor pracowni muzyczno – teatralnej

mgr Anna Taflińska
mgr Anna Taflińska

 

Instruktor pracowni stolarskiej i zajęć technicznych

mgr Marek Golec
mgr Marek Golec

 

Rehabilitant

mgr Aleksandra Golec
mgr Aleksandra Golec

 

Psycholog

mgr Ewa Misztal
mgr Ewa Misztal

 

Księgowa

Alina Gil
Alina Gil

 

Kierowca autobusu

Arkadiusz Plewa
Arkadiusz Plewa

Znajdź nas

Adres siedziby
ul. Dąbrowskiego 30
14-300 Morąg

Adres korespondencyjny
ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn